obrazok banner
obrazok banner

EkonMOD milk - Ekonomický model chovu dojníc

Voľne dostupná internetová aplikácia EkonMOD milk v jej softvérovom prevedení WEB-stránky, ako ponuky užívateľských nástrojov (modulov), je určená pre manažment mliekových fariem s cieľom pomôcť chovateľovi v efektívnom riadení ekonomiky jeho chovu.
Podstatou všetkých vytvorených modulov je interaktívne modelovanie dynamického prepojenia chovateľských ukazovateľov s ich ekonomickým dopadom v podmienkach konkrétneho podniku s prvovýrobou mlieka. Vstupné parametre do procesu modelovania sú zadávané priamo užívateľom.1. Funkcionalita, dostupnosť

Predkladaná aplikácia je voľne dostupná prostredníctvom internetového prehliadača na adrese:

http://madobis-sk.cvzv.sk/hd

Aplikácia je uložená v informačnom systéme NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra. Podmienky používania aplikácie verejnosťou sú uvedené v časti 7.

Práca s aplikáciou spočíva v aktivovaní jej ponúk z hornej ponukovej lišty. Základom aplikácie sú užívateľské nástroje - moduly (ponuka Nástroje), riešiace problematiku ekonomiky chovu dojníc. Moduly sú zoskupené do podponúk podľa tématických okruhov riešenej problematiky.
Ostatné ponuky z hornej ponukovej lišty sú informatívneho charakteru a ich ovládanie je intuitívne, doplnené kontextovými popiskami.

Hlavná ponuka

Niektoré ponuky aplikácie sú automaticky spustené v samostatných novovytvorených záložkách, oknách. Ukončenie informačnej ponuky zobrazenej v samostatnom okne sa vykoná zavretím príslušného okna (kliknutím na symbol uzavretia okna), v ktorom je ponuka spustená:

Okno s informačnou ponukou

2. Užívateľské nástroje - moduly

Užívateľské nástroje - moduly (ponuka Nástroje) sú zoskupené do podponúk podľa tématických okruhov riešenej problematiky ekonomiky chovu dojníc v a ich ovládanie je nasledovné:

Kliknutím na vybranú podponuku z roletového menu, napr. Model farmy (ako zvoleného okruhu riešenej problematiky)

Výber podponuky

si užívateľ následne vyberie (kliknutím) požadovaný modul zo zobrazenej ponuky doposiaľ vytvorených modulov zvoleného okruhu riešenej problematiky:

Ponuka modulov

Výberom (kliknutím) požadovaného modulu:

Ponuka činností s modulom
má užívateľ nasledovné možnosti práce (kliknutím na podčiarknuté heslo) s vybraným modulom:

popis práce s modulom: dokumentácia - zobraziť a vytlačiť si dokumentáciu práce s modulom, demonštračným videom k modulu
práca s modulom: spusti modul - spustiť modul a interaktívne s ním pracovať

3. Ukončenie práce s aplikáciou

Užívateľ ukončí prácu s aplikáciou tým, že uzavrie záložku (kartu) internetového prehliadača (kliknutím na symbol uzavretia záložky), v ktorej je aplikácia spustená:

Uzavretie aplikácie

4. Ochrana, anonymita údajov

Konkrétne údaje zadávané užívateľom v procese modelovania sú dostupné len jemu samotnému, bez možnosti ich zneužitia. Vstupy a výstupy z modulov nie sú archivované ani inak spracovávané poskytovateľom aplikácie.

5. Softvérové a hardvérové požiadavky

Pre zabezpečenie korektnej funkcionality predkladanej aplikácie, výpočtové prostriedky užívateľa (klientská pracovná stanica, notebook korektne pripojené k internetu) musia spĺňať nasledovné predpoklady, doporučenia:

6. Perspektívy ďalšieho vývoja

Ponuka užívateľských nástrojov - modulov bude v priebehu životného cyklu aplikácie postupne rozširovaná a aktualizovaná. Autori pri tvorbe algoritmov modulov a návrhu výstupov vychádzali aj zo spolupráce so subjektmi podnikajúcimi v oblasti chovu dojníc.
Snahou riešiteľského a realizačného tímu je aktívne spolupracovať s odbornou a chovateľskou verejnosťou a tým poskytnúť chovateľskej praxi manažérsky nástroj, vyplývajúci z jej požiadaviek.
Našou ambíciou do budúcnosti je taktiež poskytovať chovateľskej praxi komplexnejšie ekonomické analýzy chovu na základe individuálnych konzultácií s chovateľom.

Práca na vývoji voľne dostupnej aplikácie si navyše kladie za cieľ ponúkať vhodne spracované aplikácie aj pre iné druhy hospodárskych zvierat chovaných na Slovensku, nevynímajúc aj hodnotenie ich environmentálnej stopy. Účinná medziodborové spolupráca na vývoji jednotlivých modulov predstavuje pridanú hodnotu pre chovateľa, ktorý získava možnosť na jednom mieste a v minimálnom čase generovať svoje vlastné podnikové analýzy, prostredníctvom ktorých dokáže konkretizovať svoje možnosti a limity pri danom finančnom rámci.

Za azda najdôležitejší moment považujeme a opätovne zdôrazňujeme, že aplikácia má charakter otvorenej platformy, ktorá víta aktívnu účasť vo forme pripomienkovania, prípadne návrhov na jej ďalší vývoj.

7. Vlastnícke práva, podmienky používania

Softvérový produkt EkonMOD milk - Ekonomický model chovu dojníc je vlastníctvom organizácie NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra.

Copyright © 2020  EkonMOD milk - Ekonomický model chovu dojníc

Softvérový produkt EkonMOD milk - Ekonomický model chovu dojníc bol podporený riešením projektu APW-18-0121 "Vplyv zvieraťa a faktorov prostredia na produkciu mlieka a zdravie vemena dojníc na Slovensku".

Riešiteľský a realizačný tím: Ekonomický tím Ústavu systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

    7.1 Podmienky používania aplikácie

Používanie aplikácie upravujú nasledovné pravidlá stanovené organizáciou:

a) aplikácia je verejnosti voľne dostupná,
b) organizácia nepreberá zodpovednosť za akúkoľvek škodu ani inú ujmu (vrátane nemajetkovej ujmy), ktorá vznikne v súvislosti so stiahnutím a/alebo používaním aplikácie,
c) aplikácia je dielom kolektívu autorov, ktorí sú zodpovední za prevádzkyschopnosť, funkcionalitu a realizáciu aplikácie v praxi,
d) autori nezodpovedajú za vierohodnosť údajov, vstupujúcich do výpočtov a neberú zodpovednosť za výstupy, ktoré vyplynú z prípadných nevierohodných vstupných údajov.

    7.2 Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Naším cieľom je poskytovať správne a detailne informácie, organizácia však nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s informáciami uvedenými na tejto web-stránke.
Výstupné údaje aplikácie vychádzajú zo zdrojov, ktoré organizácia považuje za spoľahlivé. Organizácia však nenesie zodpovednosť za žiadne straty vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek rozhodnutia, konania alebo opomenutia akejkoľvek strany na základe modelových výstupov. Organizácia najmä nenesie zodpovednosť za žiadnu hospodársku stratu, nepriame alebo následné straty alebo škody vrátane, okrem iného, strát súvisiacich s podnikaním a ušlého zisku, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom, prípadne súvisia s výstupmi uvedenej aplikácie.
Snažíme sa minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami, nemôžeme však zaručiť, že tieto problémy neprerušia ani inak neovplyvnia naše služby. Organizácia nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní tejto aplikácie.

Používanie akejkoľvek časti alebo modulu aplikácie sa považuje za súhlas s podmienkami uvedenými v odstavcoch 7.1 a 7.2.

Návrat späť
Copyright © 2020  EkonMOD milk - Ekonomický model chovu dojníc
.....................................................................................................
Administrácia  |  Tlač  |  Návštevnosť  |  Aktuálne pripojení