obrazok banner
obrazok banner
obrazok banner

Užívateľské nástroje

Ľahko-ovládateľné manažérske nástroje, zoskupené podľa tématických okruhov riešenej problematiky. Nástroje - moduly pracujú nezávisle na sebe a umožňujú užívateľovi modelovať efektívnosť manažérskych rozhodnutí s dopadom na trend vývoja ekonomiky chovu.
Údaje sú do procesu modelovania vkladané interaktívne užívateľom prostredníctvom užívateľsky prívetivého rozhrania, ktoré umožní intuitívne pracovať so zvoleným modulom. Údaje sú viditeľné a použiteľné len samotným užívateľom a neuchovávajú sa v databáze k následnému použitiu.Emisie


Množstvo vyprodukovaných emisií v chove ošípaných

Množstvo vyprodukovaných emisií v chove ošípaných je určené množstvom emisií amoniaku z exkrementov, množstvom emisií metánu z chovu zvierat a množstvom oxidu dusného vytváraného pri premene dusíkatých látok v exkrementoch. Najvýznamnejším znečisťovateľom ovzdušia z chovu hospodárskych zvierat je amoniak.
Základom pre výpočet celkového množstva vyprodukovaných emisií v chove je určenie hodnoty emisného faktora daného zvieraťa ako množstva emitujúcich plynov v [kg/rok].

popis práce s modulom: dokumentácia
práca s modulom: spusti modul


Copyright © 2018  EkonMOD pigs - Ekonomický model chovu ošípaných
.....................................................................................................
Administrácia  |  Tlač  |  Návštevnosť