Popis, ovládanie užívateľských nástrojov - modulov

Úžívateľ interaktívne komunikuje s modulom prostredníctvom užívateľsky prívetivého rozhrania, ktoré umožní intuitívne pracovať so zvoleným modulom. Údaje, vkladané v procese modelovania, sú viditeľné a použiteľné len samotným užívateľom a neuchovávajú sa v databáze k následnému použitiu.
Náplň a práca s modulmi je podrobne popísaná v dokumentácií k jednotlivým modulom.  Tlač, ulož v tvare PDF

Množstvo vyprodukovaných emisií v chove ošípaných

Náplň, určenie modulu
Ponúkaný modul formou modelovania (interaktívneho zadávania vstupných údajov) počíta množstvo vyprodukovaných emisií v chove ošípaných.

- popis práce modulu
Modul je rozdelený na záložky (Vstupy, Metán, Oxid dusný, Amoniak, Modelovanie) pre vstup údajov, samostatný výpočet množstva toho-ktorého druhu emisie a modelovanie vyprodukovaného množstva emisií v chove.

Problematiky jednotlivých záložiek sú vzájomne prepojené vstupnými údajmi a ich zmena (modelovaním) ovplyvní údaje vo všetkých záložkách.
Práca užívateľa spočíva v tom, že interaktívne modifikuje vstupné údaje a sleduje vypočítané množstvo vyprodukovaných emisií v ostatných záložkách.

Po spustení modulu sa jeho pracovná plocha po chvíli prekryje textom upozorňujúcim užívateľa na podmienky používania aplikácie. V spodnej časti pod zmieneným textom je zvýraznená klauzula Akceptujem uvedené skutočnosti.

Akceptácia podmienok

Kliknutím do bieleho políčka vpravo od zmienenej klauzuly je modul pripravený k použitiu.

- popis záložiek menu
Vstupy
(zadávanie vstupných údajov do modulu)
Užívateľ interaktívnym zadávaním údajov (klikaním na šípky v políčku, alebo vložením požadovanej hodnoty z klávesnice a následným stlačením klávesy Enter) zadefinuje spôsob skladovania exkrementov (podľa spôsobu ustajnenia ošípaných):

Prostredníctvom tlačidla Tlačiť je možné v tlačovej forme vytlačiť na pripojenej tlačiarni aktuálny obsah obrazovky.
Prostredníctvom tlačidla Obnoviť je možné nastaviť a vrátiť sa k počiatočným hodnotám vstupných údajov.

Metán, Oxid dusný, Amoniak
(výpočet množstva vyprodukovaných emisií)
V týchto záložkách sú zobrazené vypočítané množstvá emisií podľa jednotlivých druhov a v závislosti na zadefinovanom uskladnení exkrementov.
Prostredníctvom tlačidla Tlačiť je možné v tlačovej forme vytlačiť na pripojenej tlačiarni aktuálny obsah obrazovky.

Modelovanie
(modelovanie vyprodukovaného množstva emisií v chove ošípaných)
V tejto záložke užívateľ môže on-line modelovať množstvá vyprodukového množstva emisií tým, že mení varianty uskladnenia exkrementov ošípaných podľa ich kategórií a dielčich počtov kusov v závislosti na uskladnení ich exkrementov.
Modelované zmeny v dielčich počtoch uskladnenia exkrementov sa automaticky premietnu aj do vstupných údajov v záložke Vstupy. Prostredníctvom tlačidla Obnoviť v záložke Vstupy je možné nastaviť a vrátiť sa k počiatočným hodnotám vstupných údajov.
Prostredníctvom tlačidla Tlačiť je možné v tlačovej forme vytlačiť na pripojenej tlačiarni aktuálny obsah obrazovky.

_________________________

vytlačenie dokumentácie k modulu: -kliknutím na ikonu tlačiarne v úvode dokumentácie je možné vytlačiť popis práce modulu na tlačiarni.
ukončenie prezerania dokumentácie k modulu: -uzavretím okna, v ktorom je dokumentácia zobrazená (kliknutím na symbol zavretia okna).