obrazok banner
obrazok banner
obrazok banner

Namodelujte si ekonomiku Vášho chovu!


V rámci zlepšenia ziskovosti chovu ošípaných na Slovensku je na pracovisku NPPC - VÚŽV Nitra inovovaná a bude priebežne aktualizovaná voľne dostupná internetová aplikácia EkonMOD pigs ako balík užívateľských nástrojov (modulov) s cieľom poskytnúť manažmentu chovov (začínajúcim, ako aj skúseným farmárom) pomocný nástroj na determinovanie manažérskych rozhodnutí, potrebných pre zvyšovanie rentability chovu ošípaných.
Spoločným menovateľom všetkých modulov je interaktívne modelovanie dynamického prepojenia chovateľských ukazovateľov s ich ekonomickým dopadom v podmienkach konkrétneho chovu.
Aplikácia umožňuje výpočet nákladov jednotlivých kategórii ošípaných, zhodnotenie efektívnosti chovu, ako aj variantné kalkulácie celkového hospodárskeho výsledku v závislosti od dosahovanej úžitkovosti.

Modul Emisie akcentuje významnosť tejto problematiky v súčasnosti, pričom pri výpočte celkového množstva emisií si chovateľ definuje ukazovatele chovu, rozhodujúcou mierou sa podieľajúce na celkovom množstve emisií.
Vstupné údaje zadávané interaktívne užívateľom v procese modelovania vstupujú do modulu prostredníctvom jednoduchého užívateľského rozhrania, ktoré umožní intuitívnu prácu so zvoleným modulom. Konkrétne údaje zadávané užívateľom v procese modelovania sú dostupné len jemu samotnému, bez možnosti ich zneužitia. Vstupy a výstupy z modulov nie sú archivované ani inak spracovávané poskytovateľom aplikácie.
Aktuálne verzie a skladba jednotlivých modulov budú priebežne dopĺňané a aktualizované.

Ako začať? Viac ...


Copyright © 2018  EkonMOD pigs - Ekonomický model chovu ošípaných
.....................................................................................................
Administrácia  |  Tlač  |  Návštevnosť