obrazok banner
obrazok banner
obrazok banner
obrazok banner

Namodelujte si ekonomiku Vášho chovu!


V rámci zlepšenia ziskovosti chovu oviec na Slovensku je na pracovisku NPPC - VÚŽV Nitra inovovaná a bude priebežne aktualizovaná voľne dostupná internetová aplikácia EkonMOD sheep ako balík užívateľských nástrojov (modulov) s cieľom poskytnúť manažmentu chovov (začínajúcim, ako aj skúseným farmárom) pomocný nástroj na determinovanie manažérskych rozhodnutí, potrebných pre zvyšovanie rentability chovu dojných a mäsových oviec.
Spoločným menovateľom všetkých modulov je interaktívne modelovanie dynamického prepojenia chovateľských ukazovateľov s ich ekonomickým dopadom v podmienkach konkrétneho chovu.
Aplikácia umožňuje výpočet nákladov jednotlivých kategórii oviec, zhodnotenie efektívnosti chovu, ako aj variantné kalkulácie celkového hospodárskeho výsledku v závislosti od dosahovanej úžitkovosti.

Modul Emisie akcentuje významnosť tejto problematiky v súčasnosti, pričom pri výpočte celkového množstva emisií si chovateľ definuje ukazovatele chovu, rozhodujúcou mierou sa podieľajúce na celkovom množstve emisií.
Vstupné údaje zadávané interaktívne užívateľom v procese modelovania vstupujú do modulu prostredníctvom jednoduchého užívateľského rozhrania, ktoré umožní intuitívnu prácu so zvoleným modulom. Konkrétne údaje zadávané užívateľom v procese modelovania sú dostupné len jemu samotnému, bez možnosti ich zneužitia. Vstupy a výstupy z modulov nie sú archivované ani inak spracovávané poskytovateľom aplikácie.
Aktuálne verzie a skladba jednotlivých modulov budú priebežne dopĺňané a aktualizované.

Ako začať? Viac ...


Copyright © 2020  EkonMOD sheep - Ekonomický model chovu oviec
.....................................................................................................
Administrácia  |  Tlač  |  Návštevnosť  |  Aktuálne pripojení